Logopeda

Uczniowie uczęszczają na zajęcia logopedyczne indywidualnie lub w parach.

Na zajęciach logopedycznych udziela się wsparcia:

– uczniom z oligofazją – niedokształceniem mowy, które towarzyszy niepełnosprawności intelektualnej

– uczniom z niedokształcenia mowy występującego przy uszkodzeniu centralnego układu nerwowego

– uczniom z dyzartrią – zaburzeniem mowy współwystępujących z MPD

– uczniom z autyzmem

– uczniom z niedosłuchem

– uczniom z wadami wymowy

– prowadzę terapię zaburzeń mowy wynikających z chorób genetycznych np. Zespołu Downa

Na początku terapii uczeń jest diagnozowany i na tej podstawie tworzony jest indywidualny program terapii.

W  skład diagnozy wchodzą:

– ocena nawiązania interakcji i kontaktu z terapeutą

– ocena sprawności aparatu artykulacyjnego

– ocena funkcji połykowych, oddechowych, gryzienia i żucia

– ocena kompetencji językowej dziecka

– ocena zasobów słownika czynnego

– ocena stopnia rozumienia mowy

– ocena artykulacji ( poprawności realizacji głosek w izolacji, w sylabach, w słowach i w mowie spontanicznej)

– badanie słuchu fonemowego

– ocena umiejętności czytania oraz ocena stopnia zrozumienia przeczytanego tekstu.

W gabinecie wykorzystuje się szereg różnych metod i technik pracy. Pracujemy nad wspomaganiem komunikacji werbalnej ale również nad wprowadzeniem i doskonaleniem wszelkich alternatywnych metod komunikacji, np. gestów Makaton czy symboli graficznych.

Podczas zajęć logopedycznych wykonujemy szereg ćwiczeń:

– artykulacyjnych

– oddechowych

– fonacyjnych

– słuchowych

– wzbogacających zasób słownika czynnego i biernego

– doskonalących słuch fonematyczny

– poprawiających płynność mówienia

– usprawniających technikę czytania

Priorytetami pracy logopedy są:

– prowadzenie terapii logopedycznej

– współpraca z nauczycielami uczącymi

– stały i systematyczny przebieg informacji pomiędzy logopedą a rodzicami, który odbywa się na bieżąco – w rozmowach indywidualnych lub w formie informacji pisemnych przekazywanych rodzicom dziecka po każdych zajęciach

– regularne poszerzanie swojej wiedzy i zwiększanie umiejętności w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia i w systemie szkoleń zewnętrznych.

Kompleksowa terapia logopedyczna obejmuje stymulację wielu różnych funkcji, pozwala na osiągnięcie sukcesu w zakresie usuwania zaburzeń mowy oraz ułatwia dziecku funkcjonowanie w grupie i środowisku rodzinnym.

 

Logopeda: Beata Szalonka