Logopeda


Uczniowie uczęszczają na zajęcia logopedyczne indywidualnie lub w parach.
Na zajęciach logopedycznych udziela się wsparcia:
– uczniom z oligofazją – niedokształceniem mowy, które towarzyszy niepełnosprawności intelektualnej
– uczniom z niedokształcenia mowy występującego przy uszkodzeniu centralnego układu nerwowego
– uczniom z dyzartrią – zaburzeniem mowy współwystępujących z MPD
– uczniom z autyzmem
– uczniom z niedosłuchem
– uczniom z wadami wymowy
– prowadzę terapię zaburzeń mowy wynikających z chorób genetycznych np. Zespołu Downa
Na początku terapii uczeń jest diagnozowany i na tej podstawie tworzony jest indywidualny program terapii.
W  skład diagnozy wchodzą:
– ocena nawiązania interakcji i kontaktu z terapeutą
– ocena sprawności aparatu artykulacyjnego
– ocena funkcji połykowych, oddechowych, gryzienia i żucia
– ocena kompetencji językowej dziecka
– ocena zasobów słownika czynnego
– ocena stopnia rozumienia mowy
– ocena artykulacji ( poprawności realizacji głosek w izolacji, w sylabach, w słowach i w mowie spontanicznej)
– badanie słuchu fonemowego
– ocena umiejętności czytania oraz ocena stopnia zrozumienia przeczytanego tekstu.
W gabinecie wykorzystuje się szereg różnych metod i technik pracy. Pracujemy nad wspomaganiem komunikacji werbalnej ale również nad wprowadzeniem i doskonaleniem wszelkich alternatywnych metod komunikacji, np. gestów Makaton czy symboli graficznych.
Podczas zajęć logopedycznych wykonujemy szereg ćwiczeń:
– artykulacyjnych
– oddechowych
– fonacyjnych
– słuchowych
– wzbogacających zasób słownika czynnego i biernego
– doskonalących słuch fonematyczny
– poprawiających płynność mówienia
– usprawniających technikę czytania
Priorytetami pracy logopedy są:
– prowadzenie terapii logopedycznej
– współpraca z nauczycielami uczącymi
– stały i systematyczny przebieg informacji pomiędzy logopedą a rodzicami, który odbywa się na bieżąco – w rozmowach indywidualnych lub w formie informacji pisemnych przekazywanych rodzicom dziecka po każdych zajęciach
– regularne poszerzanie swojej wiedzy i zwiększanie umiejętności w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia i w systemie szkoleń zewnętrznych.
Kompleksowa terapia logopedyczna obejmuje stymulację wielu różnych funkcji, pozwala na osiągnięcie sukcesu w zakresie usuwania zaburzeń mowy oraz ułatwia dziecku funkcjonowanie w grupie i środowisku rodzinnym.
Logopeda: Beata Szalonka